Brad Warden / Learn / Chinese

Chinese

Learn More . Word Game . Translate . Sentences

wid
a d
wword
a d
walt
a d
wroman
a d
wenglish
a d
wlanguage
a d
wtype
a d
wlevel
a d
wknow
a d
wdate
a d
44onemandarinchar152011-08-03 12:07:29
49sevenmandarinchar152011-08-03 12:11:03
46Sānthreemandarinchar152011-08-03 12:08:38
27中國中国ZhōngguóChinamandarinvocab152011-08-02 15:40:21
51Jiǔninemandarinchar152011-08-03 12:11:46
45Èrtwomandarinchar152011-08-03 12:08:20
39fivemandarinchar152011-08-02 22:20:50
65今天今天Jīntiāntodaymandarinvocab142011-08-04 17:22:30
5youmandarinchar152011-08-02 14:06:04
1你好你好Nǐ hǎoHellomandarinphrase152011-08-01 17:40:18
67zuòdo, cook (rice)mandarinchar132011-08-08 21:45:35
50eightmandarinchar152011-08-03 12:11:35
48Liùsixmandarinchar152011-08-03 12:10:49
21再見再见ZàijiànGood byemandarinphrase152011-08-02 15:34:58
60準備准备Zhǔnbèiprepare (eg. meal)mandarinvocab122011-08-04 17:16:26
52Shítenmandarinchar152011-08-03 12:12:33
54午飯午饭Wǔfànlunchmandarinvocab142011-08-04 16:54:29
6Chīeatmandarinchar152011-08-02 14:07:02
62名字名字Míngzìnamemandarinvocab132011-08-04 17:19:22
38Zhōuweekmandarinchar152011-08-02 22:20:19
37週五周五Zhōu wǔFridaymandarinvocab152011-08-02 22:19:34
57週日周日Zhōu rìSundaymandarinvocab142011-08-04 17:10:30
76wèitaste, smellmandarinchar242012-03-11 18:09:12
77鹹鹽咸盐xiányántable saltmandarinword152012-03-11 18:15:39
47fourmandarinchar152011-08-03 12:10:17
22大白菜大白菜Dà báicàiChinese cabbagemandarinvocab252011-08-02 15:36:27
4Hǎogoodmandarinchar152011-08-02 13:57:58
3好吃好吃Hào chīdeliciousmandarinphrase152011-08-01 17:42:35
59Bānghelpmandarinchar122011-08-04 17:13:49
63平安平安Píng'ānpeacemandarinvocab142011-08-04 17:20:21
26廣島广岛GuǎngdǎoHiroshimamandarinvocab152011-08-02 15:39:39
11Qiángstrongmandarinchar152011-08-02 15:25:06
41Hěnverymandarinchar152011-08-02 22:22:13
66願你平安。愿你平安。Yuàn nǐ píng'ān.Peace to you.mandarinsen132011-08-04 17:23:10
8I, memandarinchar152011-08-02 14:12:55
42我很累。我很累。Wǒ hěn lèi.I am very tired.mandarinsen152011-08-02 22:23:06
55我餓了。我饿了。Wǒ èle.I'm hungry.mandarinsen142011-08-04 16:56:11
58sun, day, Japanmandarinchar152011-08-04 17:11:19
29日本日本RìběnJapanmandarinvocab152011-08-02 15:42:27
30日語日语rìyǔJapanesemandarinvocab152011-08-02 15:43:42
19早上好早上好Zǎoshang hǎoGood morningmandarinphrase152011-08-02 15:31:27
64明天明天Míngtiāntomorrowmandarinvocab142011-08-04 17:21:23
20晚安晚安Wǎn'ānGood nightmandarinphrase152011-08-02 15:34:06
28普通話普通话PǔtōnghuàMandarin Chinese languagemandarinvocab152011-08-02 15:41:42
7Shuǐwatermandarinchar152011-08-02 14:11:13
32Tāngsoupmandarinchar152011-08-02 15:45:46
78炒飯炒饭chǎofànfried ricemandarinword152012-03-11 18:17:21
9Àilovemandarinchar152011-08-02 14:17:03
53現在现在Xiànzàinowmandarinvocab152011-08-04 16:43:23
61生日生日Shēngrìbirthdaymandarinvocab132011-08-04 17:17:31
56電子郵件电子邮件Diànzǐ yóujiànemailmandarinvocab132011-08-04 17:01:58
24Báiwhitemandarinchar152011-08-02 15:38:16
18盤子盘子Pánziplatemandarinvocab142011-08-02 15:30:13
17Wǎnbowlmandarinchar152011-08-02 15:29:49
23米飯米饭Mǐfànricemandarinvocab152011-08-02 15:37:29
40Lèitiredmandarinchar152011-08-02 22:21:34
14蘋果苹果Píngguǒapplemandarinvocab152011-08-02 15:27:40
16蘑菇蘑菇Mógumushroommandarinvocab152011-08-02 15:29:33
15西瓜西瓜Xīguāwatermelonmandarinvocab152011-08-02 15:28:54
34QǐngPleasemandarinphrase152011-08-02 15:49:39
35請水请水Qǐng shuǐWater please.mandarinsen152011-08-02 15:50:47
2謝謝谢谢XièxièThank-youmandarinphrase152011-08-01 17:41:59
31這是什麼?这是什么?Zhè shì shénme?What's this?mandarinsen152011-08-02 15:44:22
33這湯好吃。这汤好吃。Zhè tāng hào chī.This soup is delicious.mandarinsen152011-08-02 15:47:50
12這裡这里Zhèlǐheremandarinvocab152011-08-02 15:25:41
13那裡那里Nàlǐtheremandarinvocab152011-08-02 15:26:57
25麵包面包Miànbāobreadmandarinvocab152011-08-02 15:38:43
10Fēngwind, breezemandarinchar152011-08-02 15:23:22

Google Translate