long kimono

reaching to the 土 GROUND, the 口 WRAPPING of 衣 CLOTHES makes a 袁 LONG KIMONO